GABINETE PSICOPEDAGÓXICO - Colexio Santiago Apóstol

GABINETE PSICOPEDAGÓXICO

 

A Orientación Educativa contribúe en gran medida á mellora da Calidade do ensino. É un dereito do alumnado que debe concretarse nun conxunto de servizos e actividades que, postas á súa disposición, deben axudarlle a mellorar na súa escolaridade e a integrarse correctamente na Comunidade Educativa.

 

O Departamento de Orientación está formado por Dona Diana Campos Arcéiz, psicopedagoga e mestra especialista en pedagoxía terapéutica, Dona Estela Alonso Martínez, psicóloga e especialista en Orientación escolar e Dona Yanira Rodriguez Mera, mestra especialista en audición e linguaxe.

 

 

As funcións do Departamento de Orientación no Centro son as seguintes:

 

 1.  Colaborar na prevención e pronta detección de dificultades ou problemas educativos, de desenvolvemento persoal e de aprendizaxe que presente o alumnado, e a axeitada intervención para tratar de solventalos.

 2. Colaborar na Orientación Escolar e Profesional individualizada do alumnado, favorecendo procesos de decisión e madurez vocacional.

 3. Realizar, no seu caso, a avaliación psicolóxica e pedagóxica do alumnado e orientar a escolarización daqueles que presenten necesidades educativas especiais ao comezo de cada Etapa Educativa.

 

O Plan de Actuación do noso Departamento contempla os seguintes obxectivos para  este curso:

 

 

A nivel centro:

 

 1. Coordinar as tarefas de apoio que está a realizar o alumnado con dificultades de aprendizaxe.

 2. Coordinar as tarefas de atención á diversidade.

 3. Asesorar tecnicamente en cuestións de adaptacións curriculares, intervención psicopedagóxica e programas de desenvolvemento grupal e individual.

 4. Coordinar as actividades de atención ao alumnado con Flexibilización escolar e/ou Sobredotación.

 5. Promover a cooperación entre o Centro e as Familias para unha maior eficacia e coherencia na educación do alumnado.

 6. Apoiar aos titores/as na aplicación do Plan de Acción Titorial.

 7. Asegurar a conexión do Centro co entrono: equipos específicos, asistencia social,…

 8. Informar aos titores/as do material psicopedagóxico dispoñible para o seu traballo.

 

A nivel individual:

 

 1.  Entrevistas individuais coas familias que o soliciten ou que sexan consideradas necesarias polo titor/a, axudándolles diante do posible fracaso escolar dos seus fillos/as e procurando unha valoración máis global e unha actitude máis activa e responsable diante da situación.

   

 2. Entrevistas individuais co alumnado cando sexan precisas.

 3. Analizar, co resto do profesorado, as dificultades escolares do alumnado debidas ás deficiencias instrumentais, problemas de integración e buscar, se procede, os consellos e apoios necesarios.

 4. Traballo directo con aquel alumnado que precise dun reforzo na lecto-escritura.

 5. Traballar, a nivel individual e de grupo, con aquel alumnado que o precise.

 6. Traballar individualmente co alumnado que necesita unha formación específica en Técnicas Instrumentais Básicas (atención, concentración, memoria,…)

 

A nivel Familia:

 

 1. Cooperar na relación titores/as-familias na solución de problemas que afecten aos seus fillos/as.

 2. Orientar ás familias de xeito individual ou colectivo para que asuman,  de xeito responsable, a educación e orientación dos seus fillos/as.